fbpx

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy BeataWintoch.pl, dostępny pod adresem internetowym www.beatawintoch.pl, prowadzony jest przez Beatę Wintoch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Beata Wintoch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8241773699 REGON 368081708

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

§ 3
Kontakt ze Sklepem

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

§ 5
Informacje ogólne

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

§ 11
Reklamacja i gwarancja

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.